نظارت بر اجراي پروژه هاي ساختماني شركت گاز خراسان رضوي

نظارت بر اجراي پروژه هاي ساختماني شركت گاز خراسان رضوي

  • محل اجرا : خراسان
  • کارفرما : شركت گاز خراسان رضوي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست