نظارت بر اجرای تاسیسات روبنایی شهر پردیس

نظارت بر اجرای تاسیسات روبنایی شهر پردیس

  • محل اجرا : پردیس-تهران
  • کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست