کتاب ها

اصول و مبانی طراحی ساختمانهای بلند

فضاهای زیر سطحی تجارب، مبانی و مکان یابی

کتاب شهرسازي تاکتیكی

امروزه فعالان حوزه شهرسازي دریافته اند که تحقق پذیري طرحها و پیشنهادها مطرح شده در شهر و فضاي شهري درگرو مشارکت عامه مردم است و حضور، اقدام و عمل توسط استفاده کنندگان از فضا را مهمترین دلیل ثبات، ماندگاري، موفقیت و پایداري طرحهاي پیشنهادي شهري میدانند.

کتاب حاضر به تفصیل این امر را موردبررسی قرار داده و اثباتی بر ادعاي فوق است .مطالب کتاب حاوي تعریفی نو در نگاه به مسائل شهري و اقدام در راستاي رفع آنهاست؛ این کتاب با شكستن برخی چارچوبهاي فكري و قانونی موجود در حوزه شهرسازي تلاش نموده است با رویكردي خلاقانه روش تأثیرگذاري مطلوب را نمایان سازد.

کتاب شهرسازي تاکتیكی ضمن بیان مبانی نظري و تعاریف مرتبط با آن و همچنین بررسی سابقه تاریخی اقدامات انجام یافته در این حوزه در کشورهاي مختلف تلاش نموده است تا دیدي متفاوت نسبت به مسائل حوزه شهرسازي ارائه دهد و نقش گروههاي مختلف مردم در مسئله یابی، ایده پردازي، ارائه راهكارهاي کوچک و خلاقانه و اجراي آن را در شهر موردتوجه قرار دهد.

اموزش کاربردی نرم افزار autocadcivil 3d 2016

این کتاب برای کاربران رشته های مختلف از جمله ، شهرسازی ، نقشه برداری ،و مهندسان عمران است که به دنبال فرگیری نرم افزار کارآمد در طراحی آماده سازی زمین ، نقشه برداری و محوطه سازی هستند;نرم افزار حاضر دارای کاربرد در زمینه های ذیل است:

  • طراحی پروژه های اجرایی و عمرانی شهرسازی
  • انجام کلیه محاسبات نقشه برداری
  • ترسیم نقشه های مسطحاتی و توپوگرافی
  • انجام محاسبات انواع قوس ها و ترسیم پروفیل های طولی و عرضی
  • ارائه طرح تفکیک اراضی و شیب بندی قطعات زمین
  • انجام محاسبات احجام عملیاتی خاکی و ارائه منحنی بروکنر
  • قابلیت طراحی مسیر براساس استانداردهای بین المللی
فهرست