آذربایجان غربی

پروژه های انجام شده در استان آدربایجان غربی توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

بیمارستان حضرت فاطمه میاندوآب

پروژه ادامه کارهای باقیمانده مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی

طرح توسعه بيمارستان حضرت فاطمه (س) مياندوآب

فهرست