خراسان جنوبی

پروژه های انجام شده در استان خراسان جنوبی توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

بانک ملی بیرجند

1 – مقاوم سازي 10باب مدرسه در خراسان جنوبي

طرح بافت فرسوده شهر فردوس

طرح توسعه سيلوي بيرجند از 5000 تن به 15000 تن

نظارت بر اجراي ساختمان شعبه مركزي و مديريت شعب خراسان جنوبي بانك ملي ايران

فهرست