خراسان رضوی

پروژه های انجام شده در استان خراسان رضوی توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

پرو‍‍‍ژه نظارت بر ساختمانهاي شركت گاز استان خراسان رضوي

مجتمع اداری تجاری نیلوفر سجاد مشهد

طراحي پروژه چند منظوره فضاي شهري ره باغ ها

طرح سكونتگاههاي غير رسمي شهر تربت حيدريه

طرح بافت فرسوده شهر تربت حيدريه

شناخت سيماي شهري و طراحي شهري خيابان طبرسي مشهد مقدس

شناخت سيماي شهري و طراحي شهري خيابان آيت ا . . . شيرازي مشهد مقدس

طرح امكان سنجي و طراحي مفهومي گسترش حيات زير سطحي

نظارت بر اجراي پروژه هاي ساختماني شركت گاز خراسان رضوي

طرح و نظارت بر اجراي سيلوي گناباد با ظرفيت 10000 تن

فهرست