خراسان شمالی

پروژه های انجام شده در استان خراسان شمالی توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

تهيه طرح ناحيه اي استان خراسان شمالي

طرح ساماندهي روستايي بخش مركزي شهرستان بجنورد

طرح نوسازي بافت فرسوده شهر شيروان

طرح مطالعات و طراحي شهر سالم . (( بجنورد ))

طرح مطالعات امكان سنجي بلند مرتبه سازي شهر بجنورد

طرح كتابخانه مركزي شهر بجنورد

فهرست