پروژه های انجام شده در استان سمنان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال آب به منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و تأسیسات و ابنیه مربوطه

طرح سكونتگاههاي روستايي بخش مهديشهر شهرستان سمنان

طرح راهبردي حفظ ، احياء و باززنده سازي بافتهاي فرسوده شهر سمنان

انجام مطالعات راهبردي، طراحي زير ساخت ها و متره برآورد پروژه هاي عمراني منطقه ويژه اقصادي گرمسار

طرح توسعه شهرك صنعتي گرمسار

بازپيرايي گلزار شهداء سمنان

فهرست