سیستان و بلوچستان

پروژه های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

طرح تفصيلي ويژه منطقه آزاد چابهار

طراحي فضاي شهري خيابان بزرگمهر زاهدان

طرح و نظارت بر اجراي توسعه سيلوي زاهدان از 5000 تن به 13000 تن

طرح كانون اصلاح و تربيت زاهدان

فهرست