پروژه های انجام شده در استان قزوین توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

پروژه احداث ساختمان قانون تردد-قزوین

طرح جامع و تفصيلي شهرهاي آوج،سگزآباد،معلم كلايه و رازميان

مكان يابي و طراحي پارك آموزش ترافيك در شهر قزوين

مطالعات مرحله اول شناسایی و تهیه سند بازآفرینی محلات و محدوده های ناکارآمد شهری

طراحي شهري خيابان امام حسين(ع) شهر محمديه

طرح و مديريت ساخت توسعه كارخانه نيرومحركه واقع در شهر صنعتي البرز ( قزوين )

طرح جامع كارخانه ايران وانت

طرح شهرك صنعتي آبيك قزوين

طرح جامع و طرح ساختمانهاي مورد نياز ستاد ناحيه انتظامي استان قزوين

طراحي معماري پروژه پارك آفرينش قزوين

فهرست