پروژه های انجام شده در استان لرستان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

طرح توسعه و عمران نواحي خرم آباد و پلدختر

طرح جامع ناحيه اليگودرز

طرح جامع ناحيه بروجرد

طرح تفصيلي شهر كوهدشت

طرح تفصيلي شهر پلدختر

طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي بروجرد 2

طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي كوهدشت

طرح محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي پرديس دانشگاه علوم پزشكي لرستان

طرح نمايشگاه صنايع دستي استان لرستان

فهرست