مازندران

پروژه های انجام شده در استان مازندران توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

طراحي شهري خيابان جمهوري اسلامي و محور امامزاده يحيي شهر ساري

طرح جامع پرديس بهشهر

طرح جامع اردوگاه فرهنگي دانشجويان واقع در منطقه جويبار مازندران

طرح ساختمان دانشكده صنايع پرديس بهشهر

فهرست