مقاوم سازی گروه شهرسازی و معماری

پروژه های انجام شده در بخش مقاوم سازی گروه شهرسازی و معماری توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

انجام مطالعات GIS مدارس استان آذربايجان شرقی2

انجام مطالعات GIS مدارس استان آذربايجان شرقی

1 – مقاوم سازي 10باب مدرسه در خراسان جنوبي

فهرست