پروژه های انجام شده در استان هرمزگان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

طرح مطالعه امكانسنجي اكو موزه بندر لافت

طرح سيلوي مجتمع بندري شهيد رجائي با ظرفيت 150000 تن

طرح ساختمان شعبه مركزي بانك ملي ميناب

طرح ساختمان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

طرح و نظارت بر اجراي پارك ساحلي بندر شهيد رجايي

طراحي دهكده المپيك ساحلي بندر عباس

طراحي سالن ورزشي 6000 نفري بندر عباس

فهرست