چهار محال و بختیاری

پروژه های انجام شده در استان چهار محال و بختیاری توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي انرژي بر لامرد ( 1000 هكتاري )

طراحي مجتمع IT واقع در شهر كرد

طرح ساختمان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري

فهرست