پروژه های انجام شده در استان کرمان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

مجتمع فرهنگی ورزشی صنعت گازکرمان

طرح و نظارت بر اجراي ايستگاههاي بين راهي راه آهن محور كرمان – زاهدان و ايستگاه مسافري بم

طرح بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري در شهر بم

مجموعه ورزشي،فرهنگي صنعت نفت كرمان

فهرست