پروژه های انجام شده در استان گیلان توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

امكان سنجي بلند مرتبه سازي شهر رشت

طرحهاي محوطه سازي و زيباسازي فضاها و بناهاي سازمان بنادر و كشتيراني گيلان و نظارت بر اجراي آنها

طرح و نظارت بر اجراي ساختمان اداري بنادر و كشتيراني استان گيلان

طرح مجموعه تجاري ، اداري خدماتي محور صيقلان – تختي رشت

فهرست