طراحي شهري خيابان امام حسين(ع) شهر محمديه

طراحي شهري خيابان امام حسين(ع) شهر محمديه

  • محل اجرا : قزوين
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان : 4
فهرست