طراحي شهري خيابان جمهوري اسلامي و محور امامزاده يحيي شهر ساري

طراحي شهري خيابان جمهوري اسلامي و محور امامزاده يحيي شهر ساري

  • محل اجرا : ساري
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان مازندران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست