طراحي شهري محور انقلاب شهر شيراز

طراحي شهري محور انقلاب شهر شيراز

  • محل اجرا : شيراز
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست