طراحي شهري و ساماندهي فلكه گاز شيراز

طراحي شهري و ساماندهي فلكه گاز شيراز

  • محل اجرا : شيراز
    کارفرما : : سازمان مسكن و شهر سازي فارس
    تاریخ شروع : ۱۳۸۸
    تاریخ پایان :
فهرست