طراحي مرحله اول حرم امام زادگان چهل اختران(ع)

طراحي مرحله اول حرم امام زادگان چهل اختران(ع)

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : شهرداري قم
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست