پروژه طراحي شهري حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه

پروژه طراحي شهري حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه

  • محل اجرا : كرمانشاه
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست